• ---------------------- H O Ş G E L D İ N İ Z -------------------------
  • ------------------------- H O Ş G E L D İ N İ Z ----------------------
  • ------------------------ H O Ş G E L D İ N İ Z -----------------------
  • ----AHLAT KÜLTÜR TURİM TANITMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ----
  • ------------------------ H O Ş G E L D İ N İ Z -----------------------
  • ----------------------- H O Ş G E L D İ N İ Z ------------------------
  • --------------------------- H O Ş G E L D İ N İ Z --------------------------
A H L A T İ S D E R
SİTE ÜYE GİRİŞİ
BURS ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ - 2016-2017
FAYDALI LİNKLER

A N K E T L E R
DERNEK FAALİYETLERİMİZİ BEĞENİYORMUSUNUZ
ANKET - 1
NOSTALJİ

B İ R   F A T İ H A  O K U M A D A N    G  E  Ç  M  E


Bismillahirrahmanirrahim.

"Elhamdü lillâhi

rabbil’alemin.

Errahmânir’rahim.

Mâliki yevmiddin.

İyyâke na’budü ve

iyyâke neste’în,

İhdinessırâtel müstâkim.

Sırâtellezîne en’amte

aleyhim ğayrilmağdûbi

aleyhim ve leddâllîn."

"AMİN"

HULİSİ GÖKBULAK


EKREM BAYINDIR

SAHURE
BAYINDIRMÜNİP SAYIN


AHMET TURAN KAZGÖL


SAİT YILDIRIM


R. SITKI SAYIN


A. HAKKI KOCAHALİS GÖKBULAK


HAMZA BAYINDIR


A. CEBBAR ERSOY
MAHMUT ERSOY


MAHİR GÜNER


İSKENDER AZAP


MAHİR GÜNER
VE AİLESİ


HALİL DEMİRMAHMUT ÇİÇEKÇİ.


MAHMUT ERSOY


MAZLUM YEGÜL


TAHİR NEJAT
GENCANM. ARİF EFENDİ
ZİYARET BİLGİSİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret250650

B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

Z


-------

B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

Z


--------


B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

ZAHLATİSDER DUYRULAR
Örnek Yazı
FACEBOOK TAKİP

TÜZÜK

AHLAT KÜLTÜR TURİZM TANITMA VE YARDIMLAŞMA DERNEK TÜZÜĞÜ

 

AHLAT KÜLTÜR TURİZM TANITMA VE YARDIMLAŞMA
DERNEK TÜZÜĞÜ

KURULUŞ YILI:1990

1 - DERNEĞİN ADI: Ahlat Kültür, Turizm, Tanıtma ve Yardımlaşma Derneğidir.

2 - DERNEĞİN ADRESİ: Haseki Tramvay Durağı Karşısı Millet Caddesi Sarıkaya Apt. No: 52/2 Haseki Fatih / İSTANBUL’ dur.

3 - DERNEĞİN AMACI:

Dernek Ahlatın tarihi, kültürel ve turizm varlıklarını tüm yurt çapında tanıtmak, yaşatmak bu konularda çaba ve faaliyet yürütmek, Ahlat’ın turistik değerlerini, yapısını değerlendirmek, tanıtımını sağlamak, bu amaçla turistik geziler tertiplemek, bülten, yayın şeklinde tanıtım faaliyetinde bulunmak, rozet, amblem türü semboller bastırmak, Ahlat’ın tarih ve kültürel kimliğini tam anlamıyla ortaya çıkaracak yönde kaynaklar araştırmak bu amaçla bilimsel çevrelerle işbirliğinde bulunmak, panel, sempozyum ve konferanslar düzenlemek.

Ahlat yöresinin el sanatları, folklor ve benzeri değerlerini yaşatmak, tanıtmak ve sergileme faaliyetlerinde bulunmak.

Üyeleri arasında derneğin amaçları doğrultusunda yardımlaşma, dayanışma şeklinde aidat, bağış, yardım toplamak, dağıtmak, derneğin mali bakımından kendine yetebilmesi amacıyla faaliyet yürütmek, gece tertiplemek, gezi düzenlemek, rozet ve amblem bastırmak, gecelerde piyango tertiplemek, bağış ve yardım makbuzları bastırmak suretiyle gelir elde etmek.

Geçmiş yıllarda Ahlat’ta yaşanan şenlikleri yeniden canlandırmak için Ahlat’ta mevcut yerel yönetim ve kültürel amaçlı derneklerle işbirliğinde bulunmak, başka şehirlerde aynı amaçlı derneklerle ortaklaşa çabalarda bulunmak ve bu amaç doğrultusunda faaliyet yürütmek.

4 – DERNEĞİN YETKİLERİ :

Dernek yukarda açıklanan amaçlarını gerçekleştirmek için bizzat veya aynı amaçlı kuruluşlarla müştereken yasalar çerçevesinde mülk edinmeye inşaat yapmağa ve her türlü tasarrufa amaçları doğrultusunda faaliyetlerini icra etmeğe, hizmet yürütmeğe yetkilidir.

5 – DERNEĞİN KURUCULARI :

· Hüseyin ERİŞ

· Cemil AYDOĞAN

· Tahsin Yaşar ÖZTÜRK

· Rahmi AKIŞIK

· Ahmet Taner YILDIRIM

· Sadullah SAYIN

· Sema GÜRBÜZ

6 - DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞEKİLLERİ: 

Türk vatandaşı olan 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, derneğin amacını gerçekleştirecek özellikleri taşıyan tüzükteki amaç ve gayeleri benimseyen, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis veya şeref ve haysiyet sarsan suçtan mahkum olmayan iki asil üye tarafından takdim edilen herkes derneğe üye olabilir.

Asil üyelik sıfatı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir:

Derneğin amaç ve gayesine hizmet etmiş ve derneğe faydalar sağlamış kişiler dernek yönetim kurulunca “Fahri Üyelik” unvanı ile onurlandırılır.

Her üye yazı ile bildirmek suretiyle dernekten çıkabilir. İstifa eden üye birikmiş aidat borcunu ödemekle sorumludur.(yükümlüdür).

Dernek amacına aykırı davranışlarda bulunan ve üyeliğe devamına yasal bakımdan imkan kalmayan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

Üye defterindeki adresine taahhütle mektupla yapılan duyuruya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye dernekten çıkarılabilir. Çıkarılan üye aidat borcunu ödemekle yükümlüdür.

Her üye eşit hakka sahiptir. Üyeler arasında ayrıcalık söz konusu değildir.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyeler istedikleri zaman aidat verebilir.

Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

7 - DERNEĞİN ORGANLARI:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1.      Genel Kurul,

2.      Yönetim Kurulu,

3.      Denetleme Kurulu,

GENEL KURUL

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

1.      Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2.      Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 Yılda bir, EKİM Ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

 Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.  

1.       Dernek organlarının seçilmesi,

2.       Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.      Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.       Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.       Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6.       Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7.       Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8.       Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9.       Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10.  Derneğin vakıf kurması,

11.   Derneğin fesih edilmesi,

12.  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13.  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULU

Dernek üyelerinden, 18 (On sekiz)  kişi Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine ve 9 (Dokuz) kişi Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine Genel kurulca seçilirler.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1.      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2.      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3.      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

4.      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

5.      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

6.      Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

7.      Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak.

8.      Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

9.      Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10.  Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

11.  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULU

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.       

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

8 - DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:

Derneğin iç denetimi yukarıda belirtilen amacın gerçekleşmesi ile ilkin olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşların ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarının düzenlemesi, işlerin yürütülmesi bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve …. ile uygulamaya konan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve ayrıca Derneğin gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması. Etkin özellikleri, sosyal yardımlar ve benzerlikler gibi ilişkin konularda uzman elemanların raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler geliştirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için kurul kararından geçmek üzere yönetmelikler ve yönergeler hazırlayarak yapmak biçimi ile sağlanır.

9 - ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel Kurulca Yapılan seçimi izliyen 30 (Otuz) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlarına seçilen Asil ve yedek üyelerin Ad ve Soyadları, baba adları, Doğum yerleri, Doğum tarihleri, Meslekleri, İkametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki amirine yazı ile bildirilir.

10 - DERNEĞİN GELİRLERİ:

Üye giriş aidatı
Yıllık mutad üye aidatı

Dernek üye mutad aidat miktarı Yönetim Kurulunun her Genel Kurul toplantısında hazırlayıp teklif ettiği aidat miktarının Genel Kurul tarafından benimsenen miktarı, Derneğin yıllık mutad aidat miktarı olarak belirlenir.

Yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, Balo, Eğlence, Temsil, Konser, Spor yarışması, Konferans vs. gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.

Bağış ve yardımlar:

Yardım toplama hakkındaki mevzuata uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Lokal gibi kuracağı işletme ve mal varlığından elde edeceği gelirler.

11 - DERNEK GELİR VE GİDERLERİNDE UYGULANACAK USUL:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1.      Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2.      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3.      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4.      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5.      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6.      Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7.      Diğer gelirler.  

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Gelir ve gider belgeleri;

 Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

12 - DERNEK KAYIT VE BELGELERİ:

Dernek noterden tasdikli aşağıdaki defterleri tutar.

 1. Üye kayıt defteri
 2. Karar defteri
 3. Gelen ve giden evrak defteri
 4. Gelir ve gider defteri
 5. Bütçe ve kesin hesap, bilanço defteri
 6. Demirbaş defteri
 7. Alındı belgesi kayıt defteri

13 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:       

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık yapılır.

14 - DERNEĞİN FESHİ:

Derneğin genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Yönetim kurulunun veya mevcut üyelerin üçte ikisinin gerekçeli yazılı teklifleri üzerine, Genel kurul tarafından derneğin her zaman feshine karar verilebilir. Bu hususta yapılacak genel kurul toplantısına toplantıya katılma hakkına haiz üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu surette çoğunluk sağlanamamış olursa, üyeler ikinci toplantıya tüzüğün 10. maddesinde belirtildiği şekilde tekrar toplantıya çağrılır. Bu çağrıdan sonra yapılacak toplantıda dernek organlarının üye tam sayısının iki katından aşağı olmamak üzere sayıları ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Karar, hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin görüşü ile alınmalıdır. Fesih kararı, Dernek Yönetim kurulunca yazı ile 5 gün içerisinde mahallin en büyük Mülki amirliğine bildirilir.

15 - DERNEĞİN TASFİYESİ:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

16 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

17 - DERNEĞİN BORÇLANMASI:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

18 - İş bu tüzük dernekler kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup  18 maddeden ibarettir.


Yorumlar - Yorum Yaz


---- TARİH --- SAAT ------

CEPTEN AİDAT ÖDEME
GOOGLE ARAMA MOTORU

R E K L A M

DÜZENLEDİĞİMİZ
PİKNİK ETKİNLİĞİMİZ
ÇERCEVESİNDE
İHTİYAÇ DUYULAN
BRANDA AFİŞ VE YÖN
TABELALARINI

HAZIRLATAN VE
MASRAFLARINI
ÜSTELENEN
BÜLENT TOPLU
KARDEŞİMİZE
TEŞEKKÜRLER EDERİZ


CANSU NAKLİYAT SAN.
TİC. LTD. ŞTİ. 

Ferahevler Mah.
Şişli Yeniköy Yolu
No:28/1
Sarıyer / İSTANBUL

 
             ADNAN AYBER

Tel: (0212) 223 36 39
GSM: (0532) 243 41 87
Arif - Bilal - Halil İbrahim AKTAŞ

Tel:  (0.212) 555 57 64
(0.212) 507 25 13
(0.212) 507 25 14
(0.212) 507 25 76
Fax: (0.212) 504 84 04

info@aktasetiket.com
grafik@aktasetiket.com
pazarlama@aktasetiket.com

Derneğimizin Tüm
Etkinliklerinde
Davetiye ve Matbu
Döküman Hazırlatan
Maddi Katkılarını
Esirgemeyen 

Aktaş Etiketten
Arif ve Bilal AKTAŞ
Kardeşlere
Teşekkürler Ediyoruz

DERNEĞİMİZİN
TADİLAT PROJESİ
KAPSAMINDA
PERDE
SPONSORLUĞUNU
ÜSTLENEN
AK PERDE'DEN
 
MURAT AKPOLAT'A
TEŞEKKÜRLER
EDİYORUZKAYAOĞULLARI UNLU MAMÜLLERİ

FEVZİ ÇAAKMAK MAHALLESİ
1507 Sok. No: 2 Sefaköy

KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL  

BÜLENT KAYA

 
ABDURRAHMAN BİLGEN

info@maviplastik.com.tr

Tlf: 0212 - 485 90 95
Fax: 0212 - 485 75 57
Gsm : 
0533 - 377 64 81

Vinç hizmetleri-Araç parkı
Kiralık iş makineleri -
Tanker alım/satım


Tel:
 (0.212) 678 08 05 
Fax: (0.212) 678 17 43

YAŞAR AYBER
0. 555. 681 17 43

ATİLLA AKYÜREK
0. 532. 325 02 11

www.cansunakliyat.com.tr
Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
http://www.perdehazan.com

Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
e-Posta: info@hazanperde.com Telefon: 0312 217 18 13 Belgegeçer: 0312 217 18 12 - See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
0312 217 18 13
NURETTİN HAKVERDİOĞLU


KILIÇ KIRTASİYE BÜRO MALZ.
VE İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Aydıntepe Mah. Yavuz Cad. No:1
Tuzla / İSTANBUL

Tel: 0 216 494 15 13 - 14
Fax: 0 216 494 14 81

Mehmet, Resul,
Tamer ve
Servet KILIÇ

Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
M.METE AKGÜN

ESKIDJI GAYRİMENKUL
Mimaroba
Bölge Ortaklığı

TEL : 0 212 864 41 01
FAX : 0 212 864 41 00
GSM : 0 532 485 43 99
http://eskidjimimaroba
.sahibinden.com/
Ahlat Metal ve Konteyner

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Hüseyin YILMAZ

Tel: 0216 306 31 67
0216 306 13 50

Faks: 0216 389 19 67

info@ahlatmetal.comBİTLİS HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

SEÇMELİ HAVA DURUMU
Anlık
Yarın
10° 21° 11°
DÖVİZ BİLGİLERİ
AlışSatış
Dolar3.56263.5769
Euro3.99524.0112
TARİHTE BU GÜN

HABER
G A Z E T E L E R

RADYO

B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

Z

---------

B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

Z